תנאי שימוש ותקנון פרטיות

 

כללי

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלןאנא קרא תנאים אלה בעיוןבכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחרלרבות טלפון סלולאריטאבלט וכיוצב
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבדאך הם מיועדים גם לנשים.

 

פרסום:

תוכןתכנים” מידע מכל סוג שהואלרבות תוכן מילוליחזותיאור קולי או כל שילוב שלהםובכלל זה תמונהצילוםאיורתרשיםשרטוטציורסרטוןקובץ קולי או מוזיקליתוכנהיישוםכתבותסקירותנתוניםידיעותהערכות וכן כל תוסמלסימן או צלמית ((iconוכיוצב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.


זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברי ארגון המדריכים הישראלים לחו”ל להלן “הארגון” ו/או מטעמהלרבות זכויות יוצריםזכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר
שייכים במלואם לארגוןמבלי לגרוע מהאמור לעילכל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לארגון.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבדואין לעשות בהם שימוש 
אחר כלשהולרבות שימוש מסחריאין להעתיקלשכפללהעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהיבלא קבלת הסכמתה של 
החברה
בכתב ומראש. או מחברי הנהלתץ הארגון.


שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם להחלטת הנהלת הארגוןולא תהיה למשתמש כל טענהתביעה או דרישה כלפי הארגון בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתריכולותיהםמגבלותיהםהתאמתם לצרכי המשתמשאו התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתרייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמשהארגון לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים 
באתר
 – תוכנםמהימנותםדיוקםאמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזקהפסדאובדן רווחאי נוחותתשלוםהוצאהעגמת נפש וכיוצא באלו תוצאותישירות או עקיפותש יגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזקעקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר עי צדדים שלישיים.


הרשמה לקבלת שירותים

חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה באמצעות האתר או באמצעות חשבון “facebook” של המשתמשבמסגרתם יתבקש המשתמש למסור נתונים
 
אישיים כגון שם מלאכתובתדרכי התקשרות ובכלל זה כתובת דואלייתכן שיידרשו פרטים נוספיםבהתאם לאופי השירות.

חיבור לאתר באמצעות “facebook” עשוי להעביר למאגר המידע מידע על המשתמש כפי שמסר במסגרת הליך ההרשמהובכפוף לנהלי “facebook“, כגון שם המשתמשתמונהמגדרגיל או טווח גילאיםכתובת דואלתחומי ענין ומידע אחרמסירת מידע על ידי משתמש אינה חובה על פי חוקאך מהווה תנאי להרשמה לשירותים.


הגנה על פרטיותשימוש במידע

ידוע למשתמש כי השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודותיואודות הפעילות שביצע באמצעות האתר או אתרים המקושרים לאתר כגוןעיון בעמודיםמדורים או ממשקים ספציפייםתמונותתגובותשיתופים לאתרים או פלטפורמות אחרות על חומרים באתרתחומי ענין של המשתמשמוצרים ושירותים שרכשאמצעי תשלוםמיקום המחשב באמצעותו ניגש לאתרים וכיוצב.

נתונים או מידע הנמסרים על ידי משתמש בעת הרשמה לשירותים באתראו שנתקבלו מאתר “facebook” יישמרו במאגר המידע של החברההחברה מתחייבת שלא
 
להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחרייםאלא
 
בכפוף לאמור להלן וללא זיהוי המשתמשולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי תקנון זה ועל פי הוראות הדין.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעילהארגון יהא רשאי לעשות שימוש במידע כאמור או בנתונים שימסור משתמש בעת ההרשמה למטרות שלהלן:

·       כדי לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר;

·       לשיפור השירות והתכנים המוצעים באתרובכלל זה ביטול ושינוי תכנים ושירותיםהמידע עשוי לשמש כמידע סטטיסטיללא זיהוי המשתמש;

·       ליצירת אזורים אישיים באתר;

·       לצורך צריכה או רכישת מוצרים ושירותים באתר;

·       לצורך התאמת המודעות שיוצגו בפניך בגלישה באתר;

·       ליצירת קשר עם המשתמש;

·       לתפעולם התקין ולפיתוחם של אתרי למטייל;

·       לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש של איזה מהשירותים המוצעים באתרי
 למטייל.

על פי חוק הגנת הפרטיותתשמא-1971 “חוק הגנת הפרטיות“), כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ורשאי לדרוש ששמו ו/או המידע המתייחס אליו יימחק מהמאגראדם שעיין במידע שעליו
 
ומצא כי אינו נכוןשלםברור או מעודכןרשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה 
לתקן
 את המידעניתן לפנות לאתר בבקשה לעיון במידע כאמור באמצעות יצירת קשר. החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות שלהבכפוף להוראות החוק.


אגרות מידע ודיוור ישיר:

האתר עוסקבין היתרבמשלוח אגרות מידע (ניוזלטרבנושאים שונים בתחומי 
הפעילות
 של הארגון – טייליםתיירותנסיעותאתרי טבעתרבות וכיוצבהכוללים גם מידע בעל תוכן
 
שיווקי על שירותים וטוביןוכן דיוור של חומר פרסומי.

בהתאם להוראות החוקאגרות המידע הכוללות חומר פרסומינשלחות אך ורק
 
לגולשים מנוייםשנתנו את הסכמתם לכך במפורשבין בטופס ההרשמה באתר 

כל משתמש שנרשם כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו
 
ולחדול מקבלת האמור