תקנון הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו"ל

1. שם העמותה
הינו: הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו”ל
בעברית: הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו”ל
ISRAEL TOUR LEADER’S ASSOCIATION : באנגלית
2. מטרות העמותה:
2.1 . לאגד את המדריכים החברים בארגון לשם שמירה על זכויותיהם, תנאי עבודתם ותדמיתם הציבורית.
2.2 . לייצג את המדריכים בפני ממשלת ישראל, משרד התיירות, משרדי הממשלה ומוסדות ציבור אחרים,
בפני גורמי תיירות מחו”ל, בפני כל רשות לאומית או מקומית ובפני העיתונות, הטלוויזיה וכל אמצעי התקשורת
וכל גורם רלוונטי נוסף כגון אינטרנט.
2.3 ייצוג מול חברות התיירות, הסוכנים, המעסיקים, התאחדות סוכני הנסיעות, גופים פרטיים ורשמיים בארץ
ובחו”ל.
2.4 . לקבוע כללי התנהגות נאותים ומותאמים לחשיבותו הציבורית והלאומית של המקצוע
2.5 . לפעול, לפתח ולקדם את ענייניהם המקצועיים של חברי העמותה, ולשפר את רמתם המקצועית על ידי
עריכת קורסים, השתלמויות, סיורים הפצת חומר הדרכה וכו’.
2.6 . לייצג את חברי העמותה בכל הקשור לעריכת הסכמי עבודה אישיים ו/או קיבוציים ושיפור תנאי עבודתם
ותעסוקתם.
2.7 להוות גורם מקצועי המייעץ על תכנון והכשרת כוח אדם המוכשר למקצוע מדריכי חו”ל על ידי משרד
התיירות ו/או כל גורם אחר, לרבות הסמכה ורישוי.
2.8 . לעסוק בנושאים פיננסיים – כלכליים שנועדו לקדם את האינטרסים של העמותה ו/או של החברים בה,
כגון מכירת שטח פרסום באתר האינטרנט של הארגון.
2.9 יצירת הטבות כלכליות לחברי העמותה.
3. עקרונות העמותה:
3.1 . העמותה נועדה לשרת את חבריה על בסיס של שוויון ביניהם ולקדם את ענייניהם המקצועיים והציבוריים.
3.2 . העמותה לא תחלק רווחים או דיבידנדים, רווחי העמותה, במידה שיצטברו כאלה, יושקעו בה וישמשו
לקידום מטרותיה.
4. החברים בעמותה:
4.1 כל מי שרשום בפנקס החברים של העמותה, 15 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
4.2 כל מי שהתקבל כחבר בעמותה בהתאם להוראות תקנון זה.
5. קבלה לעמותה:
רשאי להתקבל כחבר בעמותה רק מי שמתקיימים בו תנאי הכשירות המצטברים כדלהלן:
5.1 . הדריך לפחות טיול אחד לחו”ל בשלוש השנים האחרונות.
5.2 . שילם את תשלומי דמי החבר.
5.3 . חתם על בקשה להצטרף כחבר בעמותה.
5.4 סיים בהצלחה קורס מדריכי טיולים לחו”ל.
6. קבלת חברים חדשים
6.1 . המבקש להתקבל כחבר בעמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בלשון זו:
“אני )שם, ת.ז., מען( מבקש להיות חבר בעמותת “הארגון הישראלי למדריכי טיולים לחו”ל”, מטרות העמותה
ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות
העמותה”.
6.2 . הועד המנהל יזום צירוף לעמותה של כל מי שהוא מדריך קבוצות לחו”ל.
6.3 הועד המנהל רשאי לקבל חבר גם אם לא קיים את כל התנאים לעיל ובלבד שהועד המנהל מצא לנכון
שהחבר תרם תרומה משמעותית לעמותה, כגון מאמרים, כתבות, הרצאות, או כל תרומה שהועד יחליט שהיא
מצדיקה קבלת החבר.
7. הפסקת החברות
7.1 . במותו של החבר.
7.2 . בפרישת החבר מהעמותה באמצעות הודעה בכתב שתימסר למזכירות העמותה.
7.3 . תוך שישה חודשים מיום שחדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות לחברות בעמותה.
7.4 . בהוצאת החבר מהעמותה.
8. הוצאת חבר מהעמותה.
הוועד המנהל/האסיפה הכללית רשאית להחליט להוציא חבר מהעמותה מאחד מאלה:
8.1 . עפ”י החלטת ועדת האתיקה הממליצה על הרחקת החבר מהעמותה לזמן קצוב או לצמיתות.
8.2 . עפ”י המלצת הועד המנהל כאשר החבר לא קיים הוראות התקנון או החלטות מוסדות העמותה
המוסמכים או כאשר החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.
8.3 . לא יוצא חבר מהעמותה לפני שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טיעוניו באמצעות שימוע או ערעור.
9. פנקס החברים
9.1 העמותה תנהל פנקס חברים בו ירשמו כל חבר, מענו, מס’ זהותו, פרטי ההתקשרות ותאריך תחילת
חברותו.

פרק שני מוסדות – חלק א’
31 – תקנון העמותה סעיפים 10
סימן א – כללי
10 . מוסדות העמותה וממלאי תפקידים
10.1 . האסיפה הכללית.
10.2 הועד המנהל ויו”ר.
10.3 . ועדת האתיקה ויו”ר.
10.4 ועדת הביקורת ויו”ר.
10.5 . ועדות פעולה שונות הנבחרות ו/או המתמנות ע”י האסיפה הכללית, רכזיהן יהיו חברי הועד המנהל.
10.6 לא ייבחר ולא יכהן למוסדות העמותה מדריך הנותן שירותים בשכר לעמותה.
סימן ב – האסיפה הכללית
11 . האסיפה הכללית של העמותה הינה האסיפה של כלל חבריה.
12 . התפקידים והסמכויות.
12.1 לאשר את התקציב השנתי של העמותה.
12.2 לבחור את חברי הועד המנהל ואת ועדת הביקורת של העמותה אחת לשנתיים.
12.3 לקבל דו”חות מועדת הביקורת ולדון בהם.
12.4 להחליט על פירוק מרצון של העמותה.
12.5 להכריז על בחירות שלא במועדן, דהיינו הקדמת הבחירות. לצורך כך יידרש רוב מיוחס של שני
שליש ממספר הנוכחים.
13 . כינוס )אסיפה רגילה(
13.1 אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה, ולא פחות מאחת לשנה.
13.2 הודעה מוקדמת של 14 ימים לפחות, שתפרט את המקום, היום והשעה בה תיערך האסיפה ואת סדר
יומה, תישלח לכל אחד מחברי העמותה במסירה אישית דרך כתובת הדואר האלקטרוני שמסר החבר ובמקביל
תפורסם באמצעים אלקטרונים, פורום ואתר הארגון.
14 . כינוס )אסיפה שלא מן המניין(
14.1 . הועד המנהל רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה של
עשרה אחוז) 10% ( מחברי העמותה.
14.2 . הליכי זימון האסיפה שלא מן המניין יהיו זהים לאלה של אסיפה רגילה ואולם, הועד המנהל תהא
רשאית להחליט על קיצור ההודעה המוקדמת בדבר כינוס האסיפה וסדר יומה.
15 . ניהול האסיפות – מניין חוקי – קולות החברים
15.1 . אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה – בין באסיפה רגילה ובין באסיפה שלא מן המניין – אלא אם יהיה
נוכח, בתחילת הדיון מניין חוקי, כשיהיו נוכחים במקום חברים אשר להם ביחד לפחות 40% ממספר הקולות
של חברי העמותה )קוורום האסיפה(.
15.2 . במידה שלאחר חלוף שעה אחת מתחילת האסיפה המיועדת, עדיין לא יהיו קוורום לאסיפה, תתקיים
האסיפה באותו המקום בכל מספר נוכחים שהוא.
15.3 . יו”ר הועד המנהל ישמש כיו”ר האסיפה ובהעדרו יבחרו חברי הועד המנהל באחד החברים האחרים
לשמש כיו”ר.
15.4 . כל ההצבעות באסיפה הכללית תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן דרשו לפחות 10% מהנוכחים
באסיפה, הצבעה חשאית.
15.5 : ” ההשתתפות בהצבעה תהיה אישית, אך במקרים בהם שוהה החבר בחו”ל או נבצר ממנו להגיע
36 , ו 43 )א( לחוק , אישית לאסיפה, רשאי הוועד המנהל לאפשר הצבעה, למעט אם מדובר בסעיפים 11
העמותות )שינוי תקנון, אישור מאזן שנתי, פירוק מרצון( בטופס מיוחד בדואר אלקטרוני לכתובת מייל
מאובטחת אשר תותקן במיוחד למטרה זו. סיסמת הכניסה לכתובת זו תהיה בידי יו”ר ועדת הבחירות ויו”ר
ועדת הביקורת בלבד.
16 . החלטות
16.1 . החלטות – בין באסיפות רגילות ובין באסיפות שלא מן המניין – תתקבלנה, ברוב רגיל של הנוכחים
בהצבעה, אלא אם כן החוק ו/או הוראות תקנון זה מחייבים אחרת.
17 . פרטיכל – )פרוטוקול(
17.1 . יו”ר האסיפה הכללית ידאג לרישום פרטיכל שיכלול את תמצית הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו,
הפרטיכל יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.
18 סימן ג’ . הבחירות
18.1 הבחירות הראשונות לוועד המנהל עם הקמת העמותה תתקיימנה בקרב חבר המייסדים ) 7 חברים(
ומתוכו. הבחירות הכלליות הבאות תתקיימנה בתום שנה לכל היותר לאחר הקמת העמותה באסיפה הכללית
ולאחר מכן על פי התקנון פעם בשנתיים.
18.2 במהלך השנה הראשונה, חבר המייסדים ובראשו הועד המנהל יפעל להגדלת מספר חברי העמותה
ולהקמת הועדות שונות.
18.3 הבחירות תתקיימנה בכל אסיפה כללית שנתית שנייה והן תהיינה אישיות וגלויות.
18.4 אחת ל – 24 חודשים תקיים העמותה אסיפה כללית, בה יבחרו חברי העמותה את הועד המנהל המונה
7 חברים ואת 3 חברי וועדת הביקורת.
18.5 החבר אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר יהיה יו”ר העמותה ובהמשך 6 החברים הבאים יכהנו
כחברי הועד המנהל. החבר אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה השני יכהן כסגן היו”ר וכממלא מקומו. במידה
והסגן לא נמצא יהיה הסגן לפי מדרג הבחירות.
18.6 נוהל זה בא להסדיר את אופן עריכת הבחירות, הצגת מועמדות, תהליך הבחירה וקביעת הנבחרים.
19 . ועדת בחירות
19.1 לקראת קיום האסיפה הכללית בשנה שבה מתקיימות בחירות למוסדות העמותה, הנהלת הארגון
תפרסם בקרב חברי העמותה, הודעה לגבי חברים המעוניינים לכהן בוועדת הבחירות / הקלפי. חברי ועדת
הבחירות יבחרו על ידי חברי הארגון.
19.2 הוועדה תכלול 3 חברים ותבחר מתוכה את יו”ר הוועדה. הוועדה רשאית לצרף חברים נוספים
בהסכמת ההנהלה ובתנאי שיהוו מספר בלתי זוגי.
19.3 רשאים לכהן כחברי וועדת הבחירות / קלפי, חברי העמותה הכשירים להיבחר ואשר אינם חברים ו/או
עובדים במוסדות העמותה.
19.4 חברי וועדת הבחירות לא רשאים להיות מועמדים לאף אחד ממוסדות העמותה העומדים לבחירה.
19.5 ועדת הבחירות תפקח על קיום תהליך הבחירות, תכריע בשאלות שנויות במחלוקת שתתעוררנה
במהלכן, תכריע בעררים על אופן עריכת הבחירות ותקבע סופית את תוצאות הבחירות ותפרסמן.
19.6 רשימת שמות חברי ועדת הבחירות תפורסם עד 20 ימים טרם מועד בחירות באמצעי התקשורת
האלקטרוניים, באתר העמותה ,בפורומים השונים ובדואר אלקטרוני .
19.7 חבר הארגון המעוניין להתנגד לבחירתו של חבר שנבחר לוועדת הבחירות יוכל לעשות כן עד תום 10
יום ממועד פרסום הרשימה. הוועד המנהל ידון ויחליט בנושא והחלטתו תהיה סופית.
19.8 במידה וייפסל חבר מחברותו בוועדת הבחירות יבחר אחר תחתיו בהתאם יפורסם שמו של הנבחר
החדש. לא ניתן יהיה להגיש התנגדות לבחירתו של החבר החדש שנבחר.
19.9 הפרסום האחרון של שמות חברי הוועדה יהיה עד ולא יאוחר מ 20- יום טרם מועד הבחירות.
20 . הליכים קודמים לבחירות
20.1 לפחות 60 יום קודם למועד האסיפה הכללית )שבה יתקיימו הבחירות( תפרסם המזכירות הודעה על
קיום בחירות לועד המנהל ולוועדת הביקורת ותזמין את חברי העמותה להציע את מועמדותם ותציין את המועד
האחרון להגשת המועמדות שהוא 40 יום לפני מועד הבחירות.
20.2 הודעה על הבחירות תפורסם בפורומים השונים, באתר האינטרנט, בדואר אלקטרוני ובכל דרך
שתביא את ההודעה לחברים.
20.3 הוועד המנהל יפיץ בין חבריו טופס הצעה למועמדות למוסדות העמותה בו החבר/ה יציע את
מועמדותו למועצה, וועדת ביקורת ו/או ימליץ על מועמדותם של חברים אחרים.
20.4 ההנהלה / וועדת הבחירות יבדקו את כשירותם של המועמדים להיבחר ותודיע למועמד על כשירותו
לבחירה ותקבל את אישורו של המועמד לא יאוחר מ 30 יום קודם למועד הבחירות.
20.5 חבר/ה שנפסל/ה מועמדותו/ה רשאי/ת לערער בפני וועדת הבחירות / המזכירות לפחות 25 ימים
קודם למועד הבחירות.
20.6 ועדת הבחירות / המזכירות תדון בערעורים שנמסרו ותכריע לפחות 20 ימים קודם למועד פרסום
רשימת המועמדים. הוועדה תודיע בכתב על ההחלטה לחבר/ה המערער/ת.
20.7 לפחות 20 ימים קודם למועד הבחירות תפרסם וועדת הבחירות / המזכירות, את רשימת המועמדים
לפי א-ב למועצה ולוועדת ביקורת בצירוף הזמנה לכנס וסדר היום.
20.8 לפחות 15 ימים טרם מועד הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את טופס ההצבעה עם רשימת
המועמדים כשהיא חתומה בחותמת העמותה.
20.9 חברים שיבחרו לבצע את הצבעתם באמצעות משלוח מעטפות ההצבעה בדואר יעשו זאת באופן
הבא:
המצביע יבחר יסמן את בחירתו ברשימת המועמדים ויבחר לא יותר מ 7- שמות של מועמדים לוועד, ובנוסף
לא יותר מ 3- מועמדים לוועדת הביקורת. סימון השמות יתבצע באמצעי שאינו ניתן לשינוי. המצביע יחתום על
טופס ההצבעה בשמו המלא ובחתימתו.
רשימות שיכללו סימון של מספר מועמדים גדול יותר תפסלנה.
20.10 מעטפת הדואר עם רשימת ההצבעה תיחתם ותישלח בדואר לכתובת העמותה עם ציון שמו של החבר
המצביע וכתובתו על גבי מעטפת דואר רגילה. המעטפות חייבות להגיע למשרדי העמותה עד לפחות 3 ימים
לפני קיום האסיפה הכללית שבא מתקיימות בחירות.
המעטפות יישמרו חתומות ונעולות במשרדי הארגון עד ליום הבחירות.
20.11 בהגיע מעטפה עם פתק בחירה למשרדי העמותה תוודא ועדת הבחירות באמצעות הטלפון כי
המעטפה נשלחה ע”י החבר ששמו רשום על גבי המעטפה.
20.12 ביום הבחירות יועברו המעטפות החתומות ויימסרו לידי ועדת הבחירות. חברי הוועדה יסמנו את שמם
של החברים שהצביעו באמצעות הדואר ברשימת המצביעים וחברים אלה לא יוכלו להצביע בקלפי. באותו אופן
יוכל חבר הנמצא בחו”ל או נבצר ממנו להגיע לקלפי בשל מצב בריאותי להצביע על ידי שליחת שמות
המועמדים עד 3 ימים לפני מועד הבחירות במייל לכתובת מייל מיוחדת אשר תפורסם 20 יום לפני הבחירות.
20.13 ועדת הבחירות תבצע ספירה של פתקי ההצבעה שהגיעו בדואר ובמייל ביחד ובצמוד לספירת הקולות
של החברים שהצביעו בקלפי.
20.14 מהלך פתיחת המעטפות וספירת קולות המצביעים יתבצע בנוכחות נציג ועדת הביקורת.
20.15 בחירות להנהלת/ וועדת הביקורת יתקיימו כל 24 חודש. לאחר 12 חודשים בחירות לוועדות השונות
הקיימות או שיוחלט עליהן )בדירוג(.
20.16 בכל בחירות יהיה נוכח נציג ועדת הביקורת
20.17 בכל בחירות לוועדת הביקורת יהיה נוכח נציג אחד )לפחות( מחברי ועדת הביקורת הקודמת.
21 . כשירות לבחור ולהיבחר
רשאי להציג מועמדות ולהיבחר למוסדות הארגון מי שעונה על התנאים הבאים:
21.1 . חבר עמותה לפחות 4 חודשים קודם למועד האסיפה הכללית ובמועד האסיפה לא פקעה חברותו.
למעט בבחירות הראשונות בהקמת העמותה כאמור.
21.2 . חבר שאינו עובד בשכר בעמותה למעט מנכ”ל/יו”ר הארגון שמכהן בשכר.
21.3 הזכות לבחור את חברי מוסדות העמותה מוקנית לחברי העמותה אשר שמם נכלל בספר הבוחרים.
21.4 לא יוכל להגיש מועמדות להיבחר חבר אשר הואשם בעבירה הנושאת קלון.
21.5 לא יציעו מועמדות לוועדת הביקורת ו/או לוועד המנהל בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה.
21.6 לא יוכל להציג מועמדות להנהלה ו/או ועדת הביקורת חבר אשר טרם מלאה חצי שנה מיום הצטרפותו
לעמותה ועד ליום הבחירות.
21.7 חברי הנהלה וחברי ועדת הביקורת לא יוכלו להציג מועמדותם ליותר משתי קדנציות רצופות. לאחר
“מנוחה/תקופת צינון” של קדנציה אחת תתאפשר הצגת המועמדות שוב. על מנת לאפשר המשכיות בניהול
העמותה 2 חברי ההנהלה אשר קיבלו את מירב הקולות בבחירות האחרונות יוכלו להציג את מועמדותם
בבחירות הבאות לקדנציה שלישית, במקרה וייבחר אחד מהם או שניהם, לא יוכלו להציג מועמדותם לקדנציה
רביעית רצופה.
21.8 הצעה שאושרה באסיפה הכללית לשינוי אופי תפקיד, או בעל התפקיד באחד ממוסדות הארגון, השינוי יכנס
לתוקפו לאחר אישור רשם העמותות וביצוע השינוי יעשה רק לאחר הבחירות למוסדות הארגון הבאות. כהונה של
בעל התפקיד לא תיפסק באמצע קדנציה גם אם אושר השינוי באסיפה הכללית, אלא יכנס לתוקף בבחירות הבאות.
22 . מילוי מקום שנתפנה
22.1 . נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר בוועד המנהל, ימונה תחתיו חבר שקיבל בבחירות
האחרונות את מספר הקולות אשר מעמידו במקום ה – 8 במניין וכך הלאה.
23 . הפסקת כהונה
חברותו של חבר הנהלה תסתיים כאשר חבר כאמור:
23.1 יחדל להיות חבר בארגון.
23.2 יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב להנהלה.
23.3 : יעדר במשך שנה קלנדרית מחמש ישיבות הועד המנהל אף שהיה בארץ במועדן, אלא אם יחליט הוועד
אחרת. הפסקת החברות מסיבה זו מצריכה את אישור האסיפה הכללית ועד אז ימשיך החבר לכהן בתפקידו.
24 . סימן ד’ – תפקידים וסמכויות
הועד המנהל יפעל להגשמת מטרות העמותה, יתווה את המדיניות ואת קווי הפעולה למוסדותיה ולממלאי
התפקידים שבה וכן:
24.1 יבחר מבין חבריו את חברי ההנהלה לתפקידיהם השונים וכן את חברי וועדת האתיקה.
24.2 יקבל דינים וחשבונות מוועדת הביקורת ביחס לפעילות הארגון וידון בהם.
24.3 ידון ויכריע בכל שאלה עקרונית חשובה הנוגעת לאושיות העמותה.
24.4 הועד יתכנס לפחות אחת לחודשיים או כאשר לפחות ארבעה מחברי הועד ידרשו זאת בכתב מאת
מזכירות העמותה.
24.5 ישיבות הועד תהיינה פתוחות לחברי העמותה. בתאום מראש עד 7 ימים , ועד 20 משקיפים –
לשיקול חברי ההנהלה.
24.6 לאשר את המאזן השנתי המבוקר של העמותה.
25 . ניהול הישיבות של הועד המנהל – מניין חוקי
25.1 אין לדון בשום שאלה ולהכריע בה, בין בישיבה רגילה ובין בישיבה שלא מן המניין, אלא אם בתחילת
הדיון יהיו נוכחים במקום לפחות ארבעה מחברי הועד )להלן “קוורום הועד”(. אלא אם כן יש אפשרות טכנית
לשתף חברי וועד בצורה וירטואלית.
25.2 במידה שלאחר חלוף שעה מתחילת הדיון המיועד עדיין לא יהיו קוורום לועד, יכונס הועד בכל זאת
והישיבה תתקיים בתנאי שמספר הנוכחים בה לא יפחת משלושה חברים.
25.3 במידה שלא תהייה נוכחות של ארבעה חברי מועצה כאמור בסעיף 2′ שלעיל יתקיים הדיון בכל מספר
נוכחים שהוא אלא אם כן הסכים הועד לשתף חברים נוספים בצורה וירטואלית על ידי טלפון או אמצעי
תקשורת אחר. בכל מקרה תינתן לכל חבר בוועד האפשרות להצבעה טלפונית או וירטואלית גם ללא
השתתפות פיזית בישיבה.
25.4 ישיבה רגילה מן המניין הינה ישיבה שנקבעה מראש )אחת לחודשיים לכל היותר( ישיבה שלא מן המניין
תיקבע על פי דרישת שלושה חברי הוועד לפחות ותיערך בתוך שבוע לכל היותר.
26 . קולות החברים
26.1 כל ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן דרשו לפחות 3 חברים מהנוכחים בישיבה הצבעה
חשאית.
26.2 אפשר להשתתף ולהצביע בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.
27 . החלטות
27.1 החלטות – בין בישיבות רגילות ובין בישיבות מיוחדות תתקבלנה ברוב רגיל.
27.2 החלטות מיוחדות – החלטות המתקבלות על ידי רוב של 75% מהמצביעים.
27.3 כל החלטה על מינוי של חבר וועד חדש, חייבת להתקבל בהחלטה מיוחדת.
28 . הפרטיכל
28.1 יו”ר הישיבה ידאג לרישום הפרטיכל שיכלול את תמצית מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו.
הפרטיכל יהיה פתוח לעיון חברי העמותה.
28.2 בסיכום כל ישיבה, בכל הועדות יכתב פרוטוקול מפורט ע”י יו”ר הועדה כולל אופן ההצבעה של כל חבר
ועדה.
29 . חברי ההנהלה
29.1 . הרכבה ואופן הקמתה של ההנהלה החל מהאסיפה השנייה ממועד הקמת העמותה.
29.2 . הוועד המנהל )ההנהלה( יהיה מורכב משבעת החברים אשר ייבחרו על ידי החברים באסיפה הכללית
כולל יו”ר הארגון שיכהן גם כיו”ר הוועד המנהל ויהיה חבר בו. החבר שיקבל את מירב הקולות באסיפה
הכללית ימונה ליו”ר הארגון, הבא אחריו במניין הקולות ימונה לסגן ראשון וממלא מקום
29.3 . ההנהלה תמנה ברוב קולות את חבריה )למעט היו”ר והסגן הראשון( לתפקידים הבאים: סגן היו”ר
השני, גזבר, מזכיר, נציג בוועדת האתיקה ונציג בכל ועדה אשר תוקם.
30 . מנכ”ל הארגון
30.1 סמוך לבחירתה ובישיבתה הראשונה תמנה ההנהלה ברוב קולות מנכ”ל שאינו חבר הנהלה שתפקידיו
וסמכויותיו יהיו:
ניהול הקשרים החיצוניים עם רשם העמותות, משרד התיירות, התאחדות סוכני הנסיעות, החברות הסיטונאיות
וכל גוף חיצוני שיתווסף בעתיד. ניהול משא ומתן עם גורמים כלכליים ונותני שירותים שונים לארגון. כל
התפקידים הנ”ל ייעשו בתיאום מלא עם יו”ר הארגון, המנכ”ל ימלא אחר הנחיות הועד המנהל. המנכ”ל לא
יחתום בשם הארגון על הסכמים או הסכמות ללא קבלת רשות והסכמה בכתב מהועד המנהל.

30.2 המנכ”ל יקבל שכר עבור עבודתו, גובה השכר והסכם ההעסקה ייקבעו על ידי הוועד המנהל.
30.3 עד למועד כינוס האסיפה הכללית הראשונה, ימונה המנכ”ל ושכרו ייקבע על ידי ועד המייסדים, הוועד
המנהל הזמני.
31 . מילוי מקום שהתפנה
31.1 . נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר הנהלה, ימנה תחתיו הועד המנהל חבר הבא בתור במניין
הקולות שקיבל בבחירות הכלליות.
32 . הפסקת כהונת חבר בוועד מנהל
חברותו של חבר בוועד המנהל תסתיים כאשר חבר:
32.1 . יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב להנהלה.
32.2 יואשם בעבירה על סעיף מסעיפי התקנון ובלבד שיאושר על ידי האסיפה הכללית.
32.3 יורשע בעבירה הנושאת לון על פי ההגדרה בחוק.
33 . יו”ר
33.1 . יו”ר העמותה ישמש כיו”ר ישיבות הועד המנהל ובהעדרו ישמש ממלא מקומו ובהעדרו מי שחברי
ההנהלה בחרו. היו”ר ינהל וירשום פרטיכל שיכלול את מהלך הדיונים ואת ההחלטות שיתקבלו.
33.2 . הפרטיכל ייחתם בידי יו”ר ישיבת הועד המנהל ויהיה פתוח לעיון בפני חברי ועדת ביקורת.
33.3 תפקיד וסמכויות היו”ר: ניהול ישיבות הוועד המנהל, ניהול פרוטוקול במהלך כל ישיבה, ניהול האסיפות
הכלליות, הגשת הדוח השנתי לרשם העמותות, ייצוג הארגון בפני המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, ניהול
משא ומתן מול גורמים חיצוניים, דיווח שוטף לועד המנהל בעניינים אלו.
33.4 תפקיד היו”ר בתוקף החל מהפרסום הרשמי של תוצאות הבחירות באסיפה הכללית ועד לפרסום תוצאות
הבחירות הבאות.
34 – סימן ה’ – סמכות
34 . כל סמכות או תפקיד שלא נתייחדו בתקנון זה למוסד או לממלא תפקיד אחר, קנויים להנהלה.
34.1 ההנהלה רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדות משנה או לגופים אחרים ובלבד שגופים אלו יהיו רשאים
להמליץ בפני הועד בלבד ולא להחליט בענייני ניהול העמותה.
35 סימן ו’ – וועדת האתיקה – הרכבתה ואופן הקמתה
35.1 . וועדת האתיקה תהייה מורכבת מיו”ר וועדה שימונה מבין חברי הועד המנהל ומשני חברים נוספים
אשר יבחרו על ידי חברי הועד המנהל למשך אותו זמן כהונת הועד. תיתכן אפשרות להוסיף לוועדה משקיפים
חיצוניים ממשרד התיירות ואיגוד סוכני הנסיעות אשר יכולים להמליץ בפני חברי הוועדה על דרכי טיפול
בנושאים המובאים לדיון בפני הוועדה.
35.2 . אופן כינוס חברי וועדת האתיקה ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו”ר הוועדה.
תיקון מס’
ההנהלה תפרסם את שמות חברי הועדות שנבחרו בתוך חודש מיום בחירתם, חבר שפרש יוחלף באחר על ידי
הצבעת חברי הוועדה.
36 . תפקידים
36.1 . לדון בתלונה כלפי חבר בעמותה אשר תוגש על ידי כל חבר אחר בעמותה ו/או על ידי גורמים אחרים
חיצוניים, לפיה הפר החבר את כללי האתיקה של ציבור מדריכי הטיולים לחו”ל.
36.2 . להחליט אם מעשיו ו/או מחדליו של המדריך יש בהם משום עבירה על כללי האתיקה של חברי
העמותה.
36.3 . לנקוט כנגד חבר שנמצא אשם בהפרת כללי האתיקה, באמצעים ולהטיל עליו את העונשים הבאים:
עונש חינוכי, נזיפה, התראה, הרחקה על תנאי, הרחקה לזמן מוגבל ) 12-6 חודשים( החרמת תעודת המדריך,
פרסום ההחלטה באמצעי התקשורת השונים )רק לאחר סיום כל ההליכים כולל הגשת ערעור/שימוע ודחייתו(
36.4 לכל חבר ניתנת הזכות לשימוע בטרם תינתן החלטה בעניינו.
37 . החלטות
37.1 . במקרה שהחליטה וועדת האתיקה להרחיק חבר לתקופה מוגבלת או לצמיתות, תדווח על כך לוועד
המנהל וזה יודיע לחבר במכתב רשום את דבר השעייתו הזמנית מהחברות בעמותה למשך תקופת הרחקה
ו/או להחלטה אחרת של הועד המנהל, המועד הרחוק מבין השניים.
37.2 לחבר ינתנו טרם השימוע כל המסמכים והחומרים הרלוונטיים בענינו, כל החלטה שתתקבל תהיה
מפורטת ומנומקת
37.3 . כל החלטה של הוועדה תירשם בתיקו האישי של חבר העמותה. תיקי החברים יתנהלו במשרדה של
העמותה ויהיו חסויים למעט בפני חברי מוסדות העמותה והחבר עצמו..
37.4 . חבר אשר מרגיש נפגע מהחלטת הוועדה, יוכל לפנות לועד המנהל בבקשה מנומקת בכתב, לביטול
ו/או שינוי החלטת וועדת האתיקה. משהוגשה בקשה כזו, וועדת האתיקה תמסור לוועד את ממצאיה
העובדתיים ואת נימוקיה וזאת לקראת הדיון בבקשה כאמור. ביטול/שינוי החלטות ועדת האתיקה ייעשו על ידי
הצבעה משותפת של חברי הועד המנהל וועדת האתיקה גם יחד ויעברו ברוב של שני שליש ומעלה.
38 . תלונות משרד התיירות, חברות סיטונאיות ואיגוד סוכני הנסיעות
38.1 במקרה של תלונה ו/או בירור בין הנ”ל נגד מדריך חבר הארגון, תיבדק התלונה בהרכב מורחב של הוועד
המנהל וועדת האתיקה גם יחד.
39 . כללי אתיקה מקצועית להלן : האמנה החברתית/מקצועית
39.1 . התנהגותו של המדריך כלפי נותני השירותים בחו”ל, הנהג, הסוכן המקומי, המדריך המקומי, עובדי
בתי המלון וכו’, תהא נימוסית ומכובדת, כל הכספים המגיעים לנותני השירותים ישולמו על פי הנחיות
החברה/הסוכן.
39.2 . הופעתו החיצונית של המדריך תהא מסודרת, נקייה ולבוש הולם.
39.3 . המדריך אחראי על הביצוע המלא והמושלם של הטיול עליו הופקד וחובה עליו לייצג את
הסוכן/החברה בנאמנות. כל שינוי בתוכנית המסלול ייעשה עד כמה שניתן בתאום עם הסוכן/החברה, לאחר
קבלת אישורו לכך.
39.4 . בנושאים רגישים מבחינה ציבורית ו/או פוליטית יציג המדריך בפני הנוסעים את מגוון הדעות הרווחות
באותו נושא.
39.5 . לא יפגע המדריך ברגשותיו הלאומיים, העדתיים או הדתיים של הנוסע.
39.6 . התנהגותו של המדריך כלפי הנוסע תהייה אדיבה ונימוסית בכל עת.
39.7 . המדריך ינהג כלפי חברו בדרך ארץ, מתוך כבוד הדדי ועל פי כללי התנהגות ההולמים את המקצוע
וישתדל להגיש כל עזרה נדרשת לחבר למקצוע, כמו כן לא יכפיש מדריך חבר למקצוע באוזני חברי קבוצתו או
חברי קבוצת המדריך השני.
39.9 . חובה על המדריך לקיים ולבצע את כל החלטות מוסדות העמותה בכל נושא שהוא ובכללם הסכמים
עם גורמים חיצוניים.
39.10 . לא יבטיח המדריך פיצוי כלשהוא על דעת עצמו לנוסע/ים בגין תקלה או כל שינוי בתוכנית.
39.11 המדריך ייצג נאמנה ובכבוד את מדינת ישראל ויעשה כל שביכולתו שחברי הקבוצה יתנהגו בהתאם
לכך.
39.12 המדריך יתנהג בהתאם לכללי הביטחון המצופים ממנו כאחראי על קבוצת נוסעים ישראלים על כל
הרגישות הביטחונית הנובעת מכך ובהתאם להנחיות הרשמיות המתפרסמות מעת לעת.
39.13 ,בהתאם להנחיות הרשמיות מטעם המדינה המתפרסמות מעת לעת, אם מתפרסמות.
40 – סימן ז’ – וועדת הביקורת
40.1 . וועדת הביקורת תמנה 3 חברים אשר ייבחרו בנפרד על ידי האסיפה הכללית למשך תקופת הכהונה
של הועד המנהל ואלה לא יהיו חברים באותה עת בכל מוסד אחר של העמותה.
40.2 . החבר שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר, יתמנה כיו”ר וועדת הביקורת.
41 . תפקידיה
41.1 . לבדוק את החשבונות וספרי העמותה ולדווח לאסיפה הכללית ו/או לועד המנהל.
41.2 . וועדת הביקורת תהא זכאית לקבל מכל מוסד, גוף ואדם, כל מסמך ומידע שתבקש בכל הקשור
לעמותה, למוסדותיה ופעולותיה.
41.3 . לבדוק אם המזכירות פועלת בתחום סמכויותיה ובהתאם לתקנון החלטות מוסדות העמותה.
41.4 . דווח וועדת הביקורת יועבר לוועד המנהל מיד עם סיומה של הביקורת..
41.5 כל גוף המבוקר על ידי ועדת הביקורת יהא רשאי לקבל את הדוח הנוגע לתפקודו כדי שיפעל לתיקון
התקלות, כל דוח יועבר גם לעיונה של האסיפה הכללית בצירוף תגובתו של הגוף המבוקר.
41.6 הוועדה תפרסם את הדוח במהלך האסיפה הכללית, עיון בדוח יתאפשר לכל המעוניין בכך במשרדי
העמותה.
41.7 פרסום דוח הביקורת 14 יום לפני קיום האסיפה הכללית.
41.8 בעת כהונתם אסור לחברי ועדת הביקורת להציג מועמדותם לבחירות להנהלה או לכל ועדה אחרת.
41.9 כל סעיף הנכתב בדו”ח ועדת הביקורת ידרש רוב בהצבעה של חברי הועדה
42 . כינוסה
42.1 . אופן כינוסה של וועדת הביקורת ונוהל ישיבותיה יהיו נתונים לשיקול דעתו של יו”ר הוועדה.
43 . הפסקת כהונה של חבר וועדת הביקורת
43.1 . יחדל להיות חבר בעמותה.
43.2 . יתפטר מחברותו על ידי משלוח הודעה בכתב למזכירות.
43.3 . יעדר במשך שנה קלנדרית משלוש ישיבות של הוועדה, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, מקרה
כגון זה יובא להחלטת האסיפה הכללית הקרובה
44 . מילוי מקום שהתפנה
44.1 . נתפנה מכל סיבה שהיא מקומו של חבר בוועדת הביקורת, יתמנה תחתיו הבא אחריו ברשימת
המועמדים במניין הקולות.
45 – סימן ח – רואה חשבון – תפקיד
45.1 . רואה חשבון לשנה הראשונה עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית הראשונה ימונה על ידי הוועד
המנהל ויבקר את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, יבקר את ספרי חשבונותיה ויכין מאזן שנתי מבוקר
של העמותה. ימונה לתפקיד רו”ח חיצוני שלא מבין חברי הארגון למנוע ניגוד אינטרסים וקבלת החלטות ללא
כל אינטרס אישי.
46 . סמכויות
46.1 . לקבל מכל מוסד וממלא תפקיד בעמותה, כל מסמך ידיעה ו/או הסבר שיידרשו לו לביצוע תפקידיו.
46.2 . לערוך ביקורת במשרד העמותה או בכל מקומות פעולותיה האחרים לשם בדיקת הניהול התקין של
ספרי החשבונות.
47 . שכר
47.1 . שכרו של רואה החשבון הראשון ייקבע על ידי הועד המנהל. שכרו של רואה החשבון שייבחר על ידי
האסיפה הכללית ייקבע על ידי האסיפה הכללית.
47.2 האסיפה הכללית תוכל לבחור את רואה החשבון הקיים או להחליפו באחר.
48 – מינהל תקין בנושא מורשי חתימה
48.1 . הוועד יהא מוסמך לקבוע כי מורשים מסוימים יהיו בעלי סמכויות בלתי מוגבלות, ואחרים תוגבל
סמכותם לעניינים מסוימים ו/או לסכומים מסוימים. מורשי חתימה לא יהיו בעלי קרבה משפחתית וכל נושא
מורשי החתימה וסמכויותיהם יהיו תחת כללי המינהל התקין ונתונים תחת בדיקות של ועדת הביקורת ורואה
החשבון.
49 . דמי חבר והשתתפות בהוצאות
49.1 . הוועד המנהל יקבע את גובה ואת מועדי תשלומם של דמי החבר השנתיים בעמותה ושל סכומי
ההוצאות המיוחדות שיוטלו על החברים באישור הוועד.
49 .. נסתיימה חברותו של חבר בעמותה מכל סיבה שהיא, לא יהיה אותו חבר זכאי להחזר אותה שנה.
50 . בוררות
50.1 . כל סכסוך או חילוקי דעות שיתגלעו בין חברי העמותה לבין מי ממוסדותיה והנוגע לפרשנותו ו/או
לתחולתו של תקנון זה, יועברו להכרעתו של מי שיהיה באותה עת היועץ המשפטי של העמותה ו/או למי
שימונה על ידו, וזאת על פי דיני הבוררות בישראל )להלן הבורר(.
50.2 . הבורר ידון בסכסוך כבורר יחיד.
50.3 . הבורר יהיה פטור מתחולת הוראות סדרי הדין ודיני הראיות והוא ייתן את החלטתו מנומקת בכתב.
50.4 . אימוץ התקנון הזה על ידי האסיפה הכללית ובקשת הצטרפות לעמותה של כל חבר חדש, דינן
. כחתימה על שטר בוררים לפי חוק הבוררות תשכ”ח – 1968
51 . שינוי התקנון
51.1 . העמותה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות של הזכאים
להצביע בה ובאישור רשם העמותות.
51.2 . לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף 13,14 לתקנון זה, ראשי רשם העמותות לכנסה או
למנות אדם שיכנס אותה.
51.3 . התיקון ייחשב כמתקבל אם אושר ונתקבל בהחלטה רגילה של האסיפה הכללית.
51.4 . תיקון או שינוי בתקנון זה, פירושם – בין שינוי התקנון, בין הוספה על הוראותיו ובין גריעה מהן.
51.5 . הצעות לתוספות, שינויים ותיקונים בתקנון, יוגשו בכתב בצירוף נימוקים, לעמותה, לפחות 50 יום
קודם למועד האסיפה האינפורמטיבית בתנאי שיתמכו בהצעה, 30 חברי עמותה בחתימתם ובשמם.
51.6 תיקוני תקנון יתאפשרו פעם אחת בלבד בשנה.
51.7 כל שינוי/הוספה/ גריעה בתקנון העמותה, או שינוי מטרות העמותה אשר קיבלו את אישור האסיפה
הכללית, יובאו לאישור רשם העמותות ורק אחרי קבלת אישורו יכנסו לתוקף.
51.8 כל הרצאה/השתלמות שתועבר על ידי חבר אישי או קרב משפחה של חבר הנהלה או ועדת
ההשתלמויות, תיבדק על ידי ועדת הביקורת.
51.9 טיולים/סיורים לימודיים מחויבים במכרז ובמינימום קבלת 3 הצעות מחברות אוטובוסים ופרוטוקול
המפרט את הסיבות לבחירת החברה המבצעת. לא יבוצעו טיולים בחברה המנוהלת על ידי בני משפחה של
ההנהלה או ועדת ההשתלמויות.
51.10 הועד המנהל יפרסם את שמות החברים בכל ועדה חודש לאחר הבחירה/מינוי וכן אופן החלפת חברי
הועדות במידת הצורך